Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.

Interpretacje zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycje z zakresu specustawy mieszkaniowej.