Prawo administracyjne

Sporządzenie odwołań od decyzji administracyjnych.

Sporządzanie zażaleń na postanowienie.

Sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.