Niezbędnik kierowcy

Bydgoszcz, 15.07.2019


Wiele wątpliwości i pytań pojawia się u kierowców  w zakresie dokumentów, które powinien posiadać przy sobie kierujący pojazdem. Dotyczą głównie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenie zawarcia polisy OC. Jakie dokumenty powinien zatem mieć ze sobą kierujący pojazdem zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami?

Przepis art. 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym określa niezbędne dokumenty, do których posiadania przy sobie jest zobowiązany kierujący pojazdem. Przepis ten został znowelizowany ustawą z dnia 9 maja 2018r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona wersja tego przepisu, stosownie do komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie, zaczęła obowiązywać od dnia 1 października 2018r.

Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany, gdyż wyłączono obowiązek posiadania przy sobie przez kierującego pojazdem dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia polisy OC. Z podstawowych dokumentów, które kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie jest zatem obecnie wyłącznie prawo jazdy. Obecnie policja (ani żaden inny uprawniony organ) nie może nikogo ukarać mandatem za brak posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego albo potwierdzenia zawarcia polisy OC dla pojazdu. Posiadanie przez kierującego pojazdem dokumentu prawa jazdy jest nadal obowiązkiem ustawowym i za brak tego dokumentu możemy zostać ukarani mandatem w wysokości 50zł.

Pamiętać należy, że dowód rejestracyjny oraz polisę ubezpieczenia OC pojazdu oczywiście trzeba posiadać, ale można je przechowywać w domu lub w siedzibie firmy. Uprawnione organy w czasie kontroli (policja, straż miejska, Inspekcja Transportu Drogowego) mogą natomiast pozyskać dane zawarte w tych dokumentach z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wskazać należy, iż kopię polisy ubezpieczenia OC pojazdu zawsze warto mieć przy sobie, gdyż ułatwia to postępowanie np. w przypadku kolizji, kiedy zachodzi konieczność przekazania drugiej stronie informacji na temat naszego ubezpieczenia.

Jednocześnie warto wspomnieć, iż Ministerstwo Cyfryzacji w marcu 2019r. zapowiedziało prace nad kolejnymi zmianami, które mają zlikwidować także obowiązek posiadania prawa jazdy. Uprawnione organy wszystkie informacje na temat uprawnień kierowcy, posiadanego ubezpieczenia oraz aktualnego badania technicznego pojazdu pozyskają z udostępnionych im baz danych.

Końcowo chciałbym wspomnieć, że kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski, a uczestniczący w ruchu na terytorium naszego kraju, musi posiadać przy sobie te same dokumenty, o których mowa w przepisach, a ponadto dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu i dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Opisane powyżej zasady odnoszą się oczywiście do standardowych przypadków. Dodatkowe okoliczności sprawy mogą spowodować konieczność posiadania przy sobie także innych dokumentów.